Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học

0

giaoduc54

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

(Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.)

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • biết mà học không Bằng thích mà học thích mà học không Bằng vui say mà hỏng
  • Dịch nghĩa câu biết mà học không bằng thích mà học thích mà hõ không bawdn vui say mà học
  • suy nghĩ của anh chị biết mà học không bằng thíchmà học thích màhọc không bằng say mê mà học
  • suy nghĩ của anh chị về ý kiến sau trong sách luận ngữ : biết mà học không bằng thích mà học thích mà học không bằng say mê mà học
Chia sẻ bài viết: