Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

0

tritue52

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.

(Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.)

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • biết là biết không biết là không biết
Chia sẻ bài viết: