Chỉ có những kẻ thực sự dám mới có thể bay

0

1631

Chỉ có những kẻ thực sự dám mới có thể bay

– Luis Sepúlreda –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • chỉ kẻ thực sự dám
  • chỉ những kẻ dám mới có thể bay tiếng anh
  • chỉ những kẻ thực sự dám mới có thể bay bằng tiếng anh
Chia sẻ bài viết: