Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

0

tamhon66

Người lạc quan có thể thấy ánh sáng ở nơi tăm tối, nhưng tại sao kẻ bi quan cứ phải chạy tới thổi tắt nó?

(An optimist may see a light where there is none, but why must the pessimist always run to blow it out?)

– Rene Descartes –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Phân tích câu nói người lạc quan có lẽ thấy một ánh sáng trong bóng tối nhưng tại sao người bi quan là chạy đến nỗi đắt nó đi mệt Tara Tara
Chia sẻ bài viết: