Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn

0

danhngondanong73

Nội tâm của đàn ông phức tạp hơn, còn nội tâm của đàn bà bất trắc hơn.

– Khuyết danh –

Chia sẻ bài viết: