Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học

0

giaoduc54

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

(Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.)

– Khổng Tử –

Loading...
Chia sẻ bài viết: