Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương

0

phunu51

Cả cuộc đời của người phụ nữ là một bài lịch sử về những yêu thương.

(A woman’s whole life is a history of the affections.)

– Washington Irving –

Loading...
Chia sẻ bài viết: