Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh

0

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • bình luận câu ca dao cơm cha áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh
  • phân tích câu ca dao cơm cha áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh
  • phân tích cây ca dao cơm cha áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh
Chia sẻ bài viết: