Đánh giá một người qua những câu hỏi của anh ta chứ không phải là những câu trả lời

0

tritue37

Đánh giá một người qua những câu hỏi của anh ta chứ không phải là những câu trả lời.

(Judge a man by his questions rather than by his answers.)

– Voltaire –

Loading...
Chia sẻ bài viết: