Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

0

tinhban36

Thử thách của tình bạn là sự trợ giúp lẫn nhau trong nghịch cảnh, và hơn thế, trợ giúp vô điều kiện.

(The test of friendship is assistance in adversity, and that, too, unconditional assistance.)

– Mahatma Gandhi –

Loading...
Chia sẻ bài viết: