Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai

0

tritue53

Tiêu chuẩn kiểm tra mức độ thông minh của một người chính là năng lực anh ta phát hiện khi nào mình đã sai.

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: