Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian

0

danhngonsunghiep723

Tài sản lớn nhất của bạn là khả năng kiếm tiền. Tài nguyên lớn nhất của bạn là thời gian.

(Your greatest asset is your earning ability. Your greatest resource is your time.)

– Brian Tracy –

Loading...
Chia sẻ bài viết: